X

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Dz 10,34a.37-43 Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Kol 3,1-4 Dążcie tam, gdzie jest Chrystus lub 1 Kor 5,6b-8 Wyrzućcie stary kwas
J 20,1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Teksty biblijne ukazują radość wielkanocnego poranka. Wobec tego wydarzenia stajemy zaskoczeni przy grobie Chrystusa, jak Święci Maria Magdalena, Piotr i Jan, kiedy patrząc na pusty grób, powoli odkrywają prawdę o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Święty Paweł zachęca nas do prawdziwej przemiany życia, której nie można dokonać bez udziału Pana Boga. Niech Chrystusowe Zmartwychwstanie dotyka głęboko naszego życia.

1. Drodzy Parafianie i Goście!
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć.
Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie – z całego serca wam życzymy.
Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

2. Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy sobie wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych. Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Gościom, naszym Dobrodziejom i Przyjaciołom Parafii, wszystkim naszym Chorym pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów.

3.Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i za wspólne przeżywanie tych Świąt. Wszystkim, którzy uczestniczyli w Drogach Krzyżowych, w Gorzkich Żalach, rekolekcjach, świętym Triduum Paschalnym, wszystkim, którzy adorowali Pana Jezusa w ciemnicy, a później trwali przy Jego Grobie, mimo trudności wynikających z trwającej epidemii. Grupie sprzątającej kościół, Państwu Danucie i Tomaszowi Zarembom za dekoracje kwiatowe w kościele i przy Grobie Pańskim, Panu Piotrowi Mrozewskiemu i Wszystkim, którzy mu pomagali za przygotowanie ciemnicy i grobu Pańskiego. Bóg zapłać Ofiarodawcom kwiatów. Naszym ministrantom i lektorom za piękną służbę – ks. Maciejowi, który tę liturgię przygotował i czuwał nad jej przebiegiem, ks. Karolowi za kazania pasyjne, nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św., Panu Organiście, naszym Panom Zakrystianom oraz wszystkim, którzy wzięli czynny udział w liturgii, dając piękne świadectwo zaangażowania w życie naszej Parafii.

4.Jutro drugi dzień świąteczny. Msze św. jak w niedziele. Chociaż tylko jutro jest dzień wolny od pracy, postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy. Postarajmy się w kolejnych dniach uczestniczyć w Eucharystii. W dniach oktawy bowiem będziemy śpiewać hymn uwielbienia Chwała na wysokości Bogu, a w Modlitwie Eucharystycznej usłyszymy, że „obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.