Regulamin Cmentarza Wyznaniowego
Parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Kartuzach

Grobowce, groby, mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych uznawane są za miejsca święte. Zgodnie z prawem kanonicznym za miejsca święte uważa się te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (por. kan. 1205 KPK). Cmentarz więc pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. W związku z powyższym na cmentarzu należy zachować spokój i uszanować jego świętość

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Cmentarz parafialny w Kartuzach przy Kolegiacie tzw. Cm. „Dolny” i Cm. „Górny”, jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P.( 83-300 Kartuzy, ul. Klasztorna 3), w imieniu której działa proboszcz.
2. Zarządcą cmentarza jest Henryk Pioch Usługi Pogrzebowe (83-300 Kartuzy, Pl. św. Brunona 4).
3. W kancelarii parafialnej znajdującej się pod adresem ul. Klasztorna 3 w Kartuzach należy załatwiać wszelkie sprawy administracyjne.
4. Cmentarz jest otwarty w godzinach: latem (od 1 IV do 30 IX) od godz.7.00 do godz.21.00, zimą (od 01.X do 31.III) od godz. 8.00 do godz. 17.00.
5. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. Dzieci powinny przebywać na cmentarzach pod opieką dorosłych.
6. Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z przepisami prawa kanonicznego oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
7. Do zadań administracyjnych należy w szczególności:
a) przyjmowanie zwłok do pochowania i przydzielenie miejsca do urządzenia grobu;
b) obsługa pogrzebów oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych;
c) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza;
d) prowadzenie dokumentacji cmentarza wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
e) utrzymywanie w porządku oraz właściwym stanie technicznym dróg dojazdowych oraz wewnętrznych na terenie cmentarza, dostępu do pól grzebalnych, urządzeń sanitarnych oraz wodnokanalizacyjnych, a nadto zbieranie i wywóz nieczystości i śmieci;

Rozdział II
Postanowienia porządkowe

§ 2
1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
− deptania po grobach,
− zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
− picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,
− palenia papierosów,
− wprowadzania zwierząt,
− poruszania się pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządzającego cmentarzem lub osoby upoważnionej,
− jazdy pojazdami jednośladowymi (rowery) oraz innym sprzętem sportowo-rekreacyjnym,
− przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia,
− niszczenia zieleni i pojemników na śmieci,
− wypalania śmieci lub ich wyrzucania poza miejscami do tego przeznaczonymi,
− zanieczyszczania cmentarza,
− zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego,
− samowolnego wykonywania prac budowlanych,
− prowadzenia handlu, akwizycji, ustawiania reklam oraz wykonywania innych czynności naruszających powagę miejsca.
2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uzyskania zezwolenia Zarządcy:
− chowania zwłok, ekshumacji, bądź przeniesienia zwłok do innego miejsca,
− wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,
− ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń,
− ustawiania ławek, płotów, itp. utrudniających komunikację i poruszanie się na terenie cmentarza oraz dojście do poszczególnych grobów,
− wjazdu pojazdami mechanicznymi,
− sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
− gromadzenia śmieci i odpadów na miejscach do tego nie przeznaczonych.
3. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych na terenie cmentarzy zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, w szczególności swoimi działaniami nie mogą zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.

§ 3
1. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu może być dopuszczone wyłącznie za zgodą Zarządcy cmentarza, po uzyskaniu zezwoleń stosownych instytucji, jeśli takie zezwolenia są wymagane odrębnymi przepisami.
2. Dysponenci prawa do grobu oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne, winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymaniem czystości, ład i porządek, a także dbać o stan techniczny nagrobka.
3. Za jakiekolwiek szkody wynikłe z niesolidnego, nienależytego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika oraz obrębu o szerokości 20 cm wokół pomnika odpowiedzialny jest dysponent prawa do grobu.
4. Dysponenci miejsc grzebalnych oraz osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są stosować się do zaleceń i informacji zarządcy cmentarza umieszczanych na tablicach informacyjnych na terenie cmentarza.

§ 4
1. Wycinanie i pielęgnacja drzew i krzewów przeprowadzana jest przez Zarząd cmentarza po uzyskaniu zgody właściwego organu.
2. Wycinanie drzew odbywa się na koszt osoby składającej podanie o wycinkę.

Rozdział III
Prowadzenie dokumentacji cmentarza

§ 5
1. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i cmentarza odbywa się wyłącznie w Kancelarii cmentarza.
2. Kancelaria prowadzi, przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów:
a) kartoteki grobów (w porządku: kwatera, rząd, numer),
b) dokumentację związaną z prawem do dysponowania grobem,
c) archiwariusze (wewnętrzną dokumentację czynności zlecanych przy grobie), d) karty zgonu,
e) księgę cmentarną (zmarłych).
3. Informacje dotyczące właścicieli grobów i osób pochowanych w danym grobie przekazywane są tylko najbliższej rodzinie.
4. Prace wykonane przy grobie, których nie zgłoszono w Kancelarii cmentarza i które nie zostały opłacone, nie zmieniają określonej w dokumentacji kwalifikacji grobu.
5. Zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej Cmentarza.

Rozdział IV
Zasady dysponowania i zarządzania grobem.

§ 6
1. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Dysponentem grobu jest osoba, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu w imieniu osób posiadających prawo do grobu. Dysponent grobu w momencie dysponowania grobem oświadcza w formie pisemnej, że nie ma innych osób, które mogą rościć prawa do grobu.
2. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób wystawione dysponentowi przez Zarządcę cmentarza.
3. W przypadku śmierci dysponenta groby, jak również w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która dokonała jego pochówku, chyba, że istnieje inna osoba wskazana prawomocnym orzeczeniem sądowym jako uprawniona do dysponowania grobem.
4. Dysponent grobu ma prawo zrzec się, w formie pisemnej w Kancelarii cmentarza, prawa do miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej, pochowanej w danym grobie.

§ 7
1. Prawo do wolnych miejsc w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby mają członkowie rodziny zmarłego pochowanego w tym grobie, według kolejności:
− pozostały małżonek/ pozostała małżonka;
− krewni zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki;
− krewni wstępni: rodzice, rodzeństwo (jeżeli właściciel zmarł jako kawaler/panna).
2. Posiadanie prawa do wolnych miejsc w grobie nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienione powyżej.
3. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz osób trzecich z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 1.
4. Do prawa do grobu nie stosuje się powszechnie obowiązujących przepisów prawa spadkowego.
5. Z chwilą pochowania w grobie właściciela grobu, do zarządzania pozostałymi miejscami w tym grobie, upoważnieni są wspólnie wszyscy pozostali spadkobiercy.
6. Wniesienie 20-letniej opłaty za grób przez osobę nie wymienioną w ust. 1 nie uprawnia do pochowania w grobie zwłok tej osoby lub innej przez tę osobę wskazanej.

§ 8
1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu po upływie tego okresu nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciwko temu i uiści opłatę.
2. Upływ okresu 20 lat nie powoduje automatycznie wygaśnięcia dotychczasowego prawa do grobu, jednakże z tą chwilę grób może być przeznaczony do ponownego pochówku – Zarządca cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie celem pochowania innego zmarłego. Osobie, która pomimo upływu terminu nie zgłosiła zastrzeżenia i nie uiściła opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarządcę cmentarza innej osobie z przeznaczeniem jej na grób, chociażby nadal odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.
3. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w danym grobie. Jednakże dopóki Zarządca cmentarza nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenia i uiścić opłatę przedłużając prawo do grobu na okres kolejnych 20 lat.

Rozdział V
Opłaty za grób

§ 9
1. Na cmentarzu stosuje się opłaty:
a) za miejsca grzebalne,
b) za korzystanie z terenu cmentarza dla wykonywania usług pogrzebowych i cmentarnych,
c) za wydanie pozwolenia na wykonywanie prac remontowo-budowlanych,
d) za dokonanie wpisu o zmianie właściciela grobu,
e) za przedłużenie ważności prawa do grobu na kolejne 20 lat.
2. Wszystkie opłaty wymienione w ust. 1 wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.
3. Pracownik Kancelarii cmentarza przyjmując opłatę, potwierdza fakt jej przyjęcia każdorazowo wydając odpowiedni dokument.
4. wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 określona jest w załączniku do niniejszego regulaminu. Zmiana wysokości opłat nie powoduje zmiany niniejszego regulaminu.

Rozdział VI
Organizacja uroczystości pogrzebowych

§ 10
1. Prawo do pochówku zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
a) pozostały małżonek/ pozostała małżonka,
b) krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),
c) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),
d) krewni boczni do 4 stopnia,
e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
2. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
§ 11
1. Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania.
2. Osoba uprawniona do pochowania zobowiązana jest do :
− udokumentowaniu prawa do grobu,
− złożeniu w Kancelarii cmentarza oryginału aktu zgonu,
− złożeniu w Kancelarii cmentarza oryginału protokołu spopielenia,
− złożeniu w Kancelarii cmentarza karty zgonu zarejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego,
− złożeniu oświadczenia, że zmarły był osobą wierzącą lub wskazanie parafii, która ma obsługiwać liturgię pogrzebu,
− wniesieniu opłat przewidzianych cennikiem.
– zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok w przypadku podejrzenia, że przyczyną zgonu było przestępstwo.
3. Pracownik Kancelarii cmentarza jest upoważniony żądać od osoby zainteresowanej, udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dokumentem stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenie uprawnień do pochowania zwłok, a także żądać stosownego oświadczenia złożonego w jego obecności lub potwierdzonego przez notariusza.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 12
1. Zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
2. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, Zarządca cmentarza ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie stosownych sankcji prawnych i administracyjnych.
3.W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w szczególności ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i Kodeks cywilny.
4. Regulamin publikuje się na tablicy cmentarnej, stronie internetowej Parafii oraz zarządcy cmentarza Henryk Pioch Usługi Pogrzebowe, jest również do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii Parafii jak i w siedzibie Zarządcy
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020.

Cmentarz jest dobrem wspólnym. To święte miejsce spoczynku wielu pokoleń zmarłych. Przestrzeganie regulaminu jest obowiązkiem wszystkich.