Prośba Pana Burmistrza o segregację śmieci na cmentarzu

Ze względu na obowiązujące przepisy krajowe oraz prawa miejscowego Burmistrz Kartuz ponownie przypomina o obowiązku segregacji odpadów. Wszystkie wytworzone odpady komunalne zbiera się w sposób selektywny. Dotyczy to także cmentarzy, z tą różnicą, że na cmentarzach odpady wystarczy podzielić na dwie frakcje: na odpady „ZMIESZANE” i na „BIOODPADY”. Do „Bioodpadów” zalicza się pozostałości roślinne, niezanieczyszczone innymi materiałami, jak folią, metalami, szkłem, itp., natomiast do odpadów „Zmieszane” tzw. Cmentarnych – całą resztę. Każdy wynoszący odpady na cmentarzu ma obowiązek wyrzucić je do odpowiednio oznaczonych pojemników. Bardzo ważne, aby ze wszystkich odpadów, odzyskać, te, które nadają się do dalszego przetworzenia. Trzeba zacząć od wydzielenia z odpadów frakcji bio, z której może powstać kompost.

W interesie nas wszystkich jest, aby odpady były dobrze segregowane i żeby było ich jak najmniej. Od lipca tego roku, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020 r., poz.5460), zarządzający cmentarzami będą ponosić opłaty związane z zagospodarowaniem odebranych przez Gminę odpadów. Wysokość kosztów jest uzależniona od ilości wytworzonych odpadów. Dlatego ważne jest, aby ograniczyć ilość odpadów i zapewnić im właściwe zagospodarowanie. Niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzach, spowoduje, że na prowadzących cmentarze mogą zostać naliczone podwyższone opłaty stanowiące trzykrotność stawki podstawowej. Aby tego uniknąć wszyscy musimy sumiennie segregować odpady.

Prosi się zatem, aby osoby odwiedzające cmentarze zastosowały się do wymogu segregacji odpadów, zgodnie z przedstawionymi wyżej wskazaniami.    

Komunikat w sprawie segregacji śmieci na cmentarzu.

Wobec objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi miejsc przeznaczonych pod cmentarze, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod cmentarze nałożono obowiązek przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym obowiązek segregacji odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego wytworzone odpady komunalne zbiera się w sposób selektywny. Ten obowiązek dotyczy też cmentarzy.

Co do zasady, odpady wytwarzane na cmentarzach można posegregować na dwie frakcje odpadów. Na odpady biodegradowalne „BIOODPADY” tj. żywe kwiaty, liście chwasty, trawa, odpady pochodzące z pielęgnacji drzewek czy krzewów oraz odpady „ZMIESZANE” – wypalone plastikowe znicze, szklane znicze zanieczyszczone parafiną, wieczka i pokrywki od zniczy, sztuczne kwiaty, wieńce, wiązanki, zniszczone donice, wazony ceramiczne, kamienne, czy tez kompozytowe, itp. To gdzie wyrzucimy odpady ma duże znaczenie. Żywe kwiaty się przekompostują, ale wiązanka z szarfami już nie. Prawidłowa segregacja odpadów to najważniejszy etap recyklingu odpadów.

Odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy należą do biodegradowalnych i nadają się do kompostowania. Dla pozostałych odpadów nie ma zastosowania, trafiają one na składowiska odpadów. A kompost można wykorzystać dalej, np. do użyźnienia gruntu. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów jest działaniem na rzecz ochrony środowiska, na rzecz ochrony Ziemi. Przyroda jest dziełem Pana Boga i jesteśmy wszyscy za nią odpowiedzialni. Pamiętajmy o nauczaniu Ojca Świętego Franciszka i jego encyklice LAUDATO SI.

Segregacja odpadów jest obowiązkiem każdego z nas. Serdecznie więc prosimy wszystkich Parafian o selektywne zbieranie odpadów i w domu i na cmentarzach. Każdy odwiedzający cmentarze może poprawnie segregować odpady. Może oddzielić bioodpady od innych. Może przede wszystkim ograniczyć ilość odpadów wytworzonych na cmentarzach. Może korzystać z wkładów i nie kupować nowych zniczy. Może kupować tylko te produkty, które wystarczą na dłużej lub które da się ponownie użyć. Nie ulegajmy reklamom, a kupujmy rozsądnie, stawiając na ekologię.

Wszyscy odczuwamy na co dzień, jak koszty zagospodarowania odpadów z roku na rok rosną. Nie inaczej jest na cmentarzach. Pamiętajmy, że najtańszy odpad, to ten, którego nie ma. Obecnie koszty zagospodarowania odpadów pokrywa Gmina. Niedopełnienie obowiązku segregacji odpadów na cmentarzach, spowoduje, że na prowadzących cmentarze mogą zostać naliczone opłaty, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, w wysokości trzykrotnie większej od stawki podstawowej, która dla przykładu dla pojemnika o pojemności 10 m3 – wynosi obecnie 529 zł za pojemnik.

Licząc na zrozumienie, proszę osoby odwiedzające cmentarze o pilne zastosowanie się do wymogu segregacji odpadów, zgodnie z nakreślonymi wskazaniami, a zarządzających cmentarzami o umożliwienie prawidłowej zbiórki odpadów, w tym wyposażenie w pojemniki do odpadów bio i odpadów zmieszanych (resztkowych). Przekazujemy wiedzę o segregacji odpadów innym, by pomóc w unikaniu błędów. Niech to będzie nawykiem, a nie obowiązkiem.

Mam nadzieję, że moja prośba zostanie wysłuchana i wpłynie na zachowanie nas wszystkich, a przede wszystkim ograniczy ilość powstających odpadów na cmentarzach i pozwoli odzyskać te, które nadają się do dalszego przetworzenia. A wszystko w trosce o środowisko i przyszłe pokolenia.

Szczęść Boże!

Mieczysław Grzegorz Gołuński
Burmistrz Kartuz