Prośba Pana Burmistrza o segregację śmieci na cmentarzu

Ze względu na obowiązujące przepisy krajowe oraz prawa miejscowego Burmistrz Kartuz ponownie przypomina o obowiązku segregacji odpadów. Wszystkie wytworzone odpady komunalne zbiera się w sposób selektywny. Dotyczy to także cmentarzy, z tą różnicą, że na cmentarzach odpady wystarczy podzielić na dwie frakcje: na odpady „ZMIESZANE” i na „BIOODPADY”. Do „Bioodpadów” zalicza się pozostałości roślinne, niezanieczyszczone innymi materiałami, jak folią, metalami, szkłem, itp., natomiast do odpadów „Zmieszane” tzw. Cmentarnych – całą resztę. Każdy wynoszący odpady na cmentarzu ma obowiązek wyrzucić je do odpowiednio oznaczonych pojemników. Bardzo ważne, aby ze wszystkich odpadów, odzyskać, te, które nadają się do dalszego przetworzenia. Trzeba zacząć od wydzielenia z odpadów frakcji bio, z której może powstać kompost.

W interesie nas wszystkich jest, aby odpady były dobrze segregowane i żeby było ich jak najmniej. Od lipca tego roku, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020 r., poz.5460), zarządzający cmentarzami będą ponosić opłaty związane z zagospodarowaniem odebranych przez Gminę odpadów. Wysokość kosztów jest uzależniona od ilości wytworzonych odpadów. Dlatego ważne jest, aby ograniczyć ilość odpadów i zapewnić im właściwe zagospodarowanie. Niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzach, spowoduje, że na prowadzących cmentarze mogą zostać naliczone podwyższone opłaty stanowiące trzykrotność stawki podstawowej. Aby tego uniknąć wszyscy musimy sumiennie segregować odpady.

Prosi się zatem, aby osoby odwiedzające cmentarze zastosowały się do wymogu segregacji odpadów, zgodnie z przedstawionymi wyżej wskazaniami.